Òrgans

Assemblea general de col·legis

L’Assemblea general de col·legis és l’òrgan sobirà del Consell general de Col·legis oficials de Farmacèutics i està constituïda pel Comitè directiu i els presidents dels 52 col·legis oficials de farmacèutics o els que estatutàriament els substitueixin, així com un altre representant designat per la Junta de Govern corresponent. Les decisions són adoptades per un sistema de vot ponderat, en funció del nombre de col·legiats per col·legi. Tenen veu a l’Assemblea els dos representants que hi poden assistir per part de cada col·legi, si bé únicament té vot el president o qui estatutàriament el substitueixi.

Ple del Consell

El Ple del Consell general de Col·legis oficials de Farmacèutics és l’òrgan executiu de la professió. Està format pel Comitè directiu, 19 representants autonòmics (de les 17 comunitats autònomes més les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla) i pels 11 vocals de secció.

Les vocalies nacionals de secció són: Alimentació, Anàlisi Clínica, Dermofarmàcia, Distribució, Farmàcia Hospitalària, Indústria, Investigació i docència, Oficina de farmàcia, Òptica oftàlmica i acústica audiomètrica, Ortopèdia i Titulars.

Comitè directiu

El Consell general de Col·legis oficials de Farmacèutics està gestionat i dirigit pel Comitè directiu, que és elegit per tots els presidents dels col·legis oficials de farmacèutics.

Sr. Jesús Aguilar Santamaría
PRESIDENT Sr. Jesús Aguilar Santamaría
Sr. Luis Amaro Cendón
VICEPRESIDENT Sr. Luis Amaro Cendón
Sr. Jordi de Dalmases Balañá
VICEPRESIDENT Sr. Jordi de Dalmases Balañá
Sr. Juan Pedro Rísquez Madridejos
VICEPRESIDENT Sr. Juan Pedro Rísquez Madridejos
Sra. Raquel Martínez García
SECRETÀRIA GENERAL Sra. Raquel Martínez García
Sra. Ana López-Casero Beltrán
TRESORERA Sra. Ana López-Casero Beltrán
Sra. Cristina Tiemblo Ferreté
COMPTADORA Sra. Cristina Tiemblo Ferreté