Funcions

El Consell general de Col·legis oficials de Farmacèutics d'Espanya té, entre els seus fins essencials, l'exercici de les funcions que estableix l'article 9è. de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de col·legis professionals, i el seu reglament aprovat per Ordre, de 16 de maig de 1957, amb les modificacions introduïdes pels Reials Decrets 1774/1979, de 22 de juny, 616/1982, de 17 de març, i 249/1985, de 23 de gener.

Entre les funcions que corresponen a Consell general, en els termes que estableix la legislació vigent, en destaquen:

 • La representació institucional de la professió quan estigui subjecta a col·legiació obligatòria davant l'Administració general de l'Estat i els organismes que hi estan vinculats o que en depenen.
 • L'ordenació i la defensa de la professió en l'àmbit estatal, davant les institucions similars de la Unió Europea i en l'àmbit internacional.
 • La protecció dels interessos dels consumidors i usuaris dels serveis dels col·legiats.
 • Elaborar i aprovar l'Estatut general de col·legis i sotmetre'l a l'aprovació de Govern, així com l'Estatut del Consell general.
 • Aprovar-ne els pressupostos i fixar el règim d'ingressos i despeses del Consell general, així com aprovar-ne la memòria anual.
 • Crear vocalies de secció que, al seu si, harmonitzin i coordinin les relacions o els interessos dels diversos sectors farmacèutics, així com reformar-ne o revisar-ne les existents en atenció a l'evolució de la professió farmacèutica.
 • Vetllar pel prestigi de la professió.
 • Informar preceptivament de tot projecte de modificació de la legislació reguladora dels col·legis professionals i de l'àmbit del medicament que li siguin sol·licitats per l'Administració general de l'Estat, respecte de tots aquells assumptes relacionats amb els seus fins o que acordi emetre per iniciativa pròpia.
 • Cooperar amb els poders públics en la promoció de la salut pública i la prevenció de la malaltia i col·laborar amb l'Administració sanitària a escala estatal, en la formulació de la política sanitària d'atenció farmacèutica i l’ús racional dels medicaments i productes sanitaris, mitjançant accions de col·laboració en l'educació i la informació d'aquests productes.
 • Vigilar amb caràcter general el compliment de la legislació sanitària, especialment de la legislació farmacèutica, i promoure amb les administracions públiques totes aquelles disposicions i actuacions que estimi necessàries per al millorament tècnic i professional de les diferents modalitats d'exercici professional.
 • Donar suport i emparar les accions adoptades pels col·legis oficials de farmacèutics amb vista a garantir el principi de continuïtat en la deguda prestació del servei assistencial farmacèutic als ciutadans.
 • Formalitzar convenis i/o concerts de col·laboració o acords amb l'Administració general de l'Estat, universitats i/o qualsevol altre tipus d'entitats públiques o privades en matèria de competència i establir els mitjans necessaris per al compliment i l’efectivitat d'aquests.
 • Procurar la formació permanent, continuada i especialitzada dels professionals farmacèutics, tot promovent, per si mateix o en col·laboració amb altres institucions públiques o privades, activitats de formació continuada i exercint les funcions d'acreditació i registre oficial que li siguin delegades per l'Administració general de l'Estat.
 • Expedir, en matèria de reconeixement de diplomes, certificats i altres títols de farmàcia dels Estats membres de la Unió Europea, i per a l'exercici efectiu del dret d'establiment, previ informe dels corresponents col·legis oficials de farmacèutics, les certificacions que li siguin requerides, així com crear els oportuns mecanismes de comunicació i coordinació amb els col·legis i els consells de col·legis autonòmics per atendre les sol·licituds d'informació sobre els col·legiats i les sancions fermes imposades.
 • Participar en l'elaboració dels plans d'estudi conduents a l'obtenció del títol de Grau en Farmàcia, així com en els estudis d'especialització farmacèutica, en les activitats de formació continuada i en la definició de la carrera professional del farmacèutic.
 • Designar els representants de la professió en els consells, les comissions, els organismes consultius de l'Administració general de l'Estat i organismes internacionals o supranacionals.
 • Exercir totes les funcions que li siguin encomanades o atribuïdes per l'Administració general de l'Estat, així com col·laborar amb aquesta mitjançant la realització d'estudis, l’emissió d'informes, l’elaboració d'estadístiques i aquelles altres activitats relacionades amb els seus fins que puguin ser-li sol·licitades o que acordi formular per iniciativa pròpia.
 • Crear projectes basats en les noves tecnologies de la informació i la comunicació per tal de facilitar la connectivitat entre professionals, col·legis, consells de col·legis i el Consell general, així com, si s'escau, amb altres professionals, els ciutadans o l'Administració general de l'Estat.
 • Establir un registre central de professionals farmacèutics col·legiats que, tot garantint els principis de confidencialitat de les dades personals, permetin conèixer almenys el nom i els cognoms dels professionals col·legiats, el número de col·legiació, els títols oficials dels quals estiguin en possessió, el domicili professional, la situació d'habilitació i altres dades determinades o que es determinin per tal de garantir de manera efectiva el dret d'informació dels ciutadans i el Registre de professionals sanitaris. Establir un registre de societats professionals per al compliment de totes aquelles funcions que legalment li pertoquin.