Compliance penal

O Consello xeral traballa na configuración da política de Ética e Bo goberno que debe rexer a actividade dos membros que compoñen a organización.

Para iso, seguíronse diferentes liñas de traballo, cun patrón de comportamento ético definido na Lei orgánica 1/2015 (reforma do Código Penal) para tratar de minimizar os riscos penais derivados da potencial exposición do Consello (COMPLIANCE PENAL).

En 2017, o Consello xeral dotouse dun órgano impulsor da política de prevención de delitos e de investigación das denuncias que poidan presentarse: o Comité de cumprimento. Reporta directamente ao Comité directivo, para o seu traslado ao Pleno do Consello xeral das posibles irregularidades que puidera atopar no exercicio da súa función.

O Comité de cumprimento impulsou a análise de risco realizada respecto das diferentes direccións que compoñen o Consello xeral para identificar aquelas actividades que, sen ter consideración de actividade pública, puideran verse expostas a posibles riscos penais. Neses casos, establecéronse os procedementos necesarios para asegurar unha práctica legal e ética.

Das recomendacións derivadas da análise realizada protocolizouse ao máximo a actividade do Consello xeral e, como punto de partida, preparáronse dous instrumentos imprescindibles da política de Compliance Penal do Consello xeral: o Código de Ética e Conduta dos membros do Consello xeral e o Manual Anticorrupción, ambos aprobados polo Pleno e a Asemblea xeral de colexios, nas súas sesións de 15 e 16 de decembro de 2020, respectivamente. Ambas as dúas políticas son de obrigado cumprimento para todos os membros da organización no exercicio das actuacións que realicen como cargos deste.

Con todo o anteriormente exposto e coa posta en marcha da canle de denuncias, cuxo fin é tratar de detectar posibles irregularidades, o Consello xeral convértese nunha das primeiras organizacións profesionais plenamente comprometidas co cumprimento ético das súas actividades como garantía de servizo aos cidadáns e profesionais farmacéuticos.

Canle de denuncias

O Consello xeral dispón dunha CANLE DE DENUNCIAS para recibir todas as denuncias relacionadas coa comisión de posibles delitos ou o incumprimento dos controis e as normas previstas no Código de Ética e Conduta, o Protocolo Anticorrupción e demais políticas e normativas aplicables ás operacións do Consello xeral.

Pode usar a Canle de denuncias calquera persoa da organización (directivos e empregados), así como aquelas que manteñen unha relación contractual co Consello xeral e calquera outro grupo de interese.

Se vostede entende que se produciron incumprimentos do recollido na normativa anteriormente descrita, pode enviar un correo electrónico a denuncias@redfarma.org. Se, por razóns técnicas, non lle resulta posible enviar unha comunicación a través dese correo electrónico, pode dirixila ao seguinte enderezo postal:

Consello xeral de Colexios oficiais de Farmacéuticos

Á atención do director de Cumprimento

c/ Villanueva, 11 – 3.º

28001 Madrid

Na comunicación que vostede envíe, cómpre indicar a seguinte información:

  • Nome do denunciante ou DNI (ou similar) (*)

  • Compañía, entidade ou organismo ao que pertence (*)
  • Datos de contacto: teléfono, enderezo postal e enderezo de correo electrónico, para efectos de comunicacións (*)

  • Contido da denuncia: cómpre que se describan de xeito concreto e preciso os feitos denunciados, a compañía e a área afectada, a data ou período de comisión e os posibles suxeitos responsables;
  • Cómpre que as denuncias se acompañen de toda a información relevante, en calquera soporte (documento, audio, vídeo, etc.) que se atope á disposición do denunciante.

(*) Dato voluntario