Retribucións órganos directivos

Os conselleiros do Pleno perciben axudas de custo pola asistencia ou gastos de desprazamento ás reunións e actos que lles esixe o desenvolvemento das súas funcións no Consello xeral.

Os membros do Comité directivo perciben retribucións polos seguintes conceptos, aos cales se lles aplica a retención fiscal legalmente establecida: (Orzamento do Consello xeral de 2020, aprobado pola Asemblea de presidentes do 11 de decembro de 2019).

Retribución da Xunta directiva: remuneración da Presidencia, Secretaría xeral, Vicepresidencias, Tesourería e Contadoría. Neste exercicio de 2021, volveranse conxelar estas partidas.

Gastos de especial dedicación: gastos de substitución/gastos compensación por dedicación. Esta partida é un complemento retributivo de 51.753 € brutos anuais (33.639,45 € netos) para Presidencia, Secretaría xeral e Tesourería, que se subdivide en dúas categorías incompatibles entre si:

  • Gastos de substitución: importe para sufragar o gasto ocasionado polo farmacéutico substituto contratado durante o mandato do membro da Xunta.

  • Compensación por dedicación: compensación económica polo lucro cesante causado polo tempo non dedicado ao exercicio doutra actividade profesional pola esixencia de dedicación que implica o propio cargo na Xunta directiva.

Gastos de desprazamento ao domicilio: importes para sufragar os gastos do transporte ocasionados polo desprazamento da Presidencia, da Secretaría xeral e da Tesourería durante o mandato desde o seu lugar de residencia á sede do Consello, sempre que a súa residencia previa ao cargo estivese situada nunha localidade distinta á da sede do Consello. Esta partida está limitada a un máximo de 48 viaxes por ano para cada directivo.

  Gastos de representación Gastos de sustitución/compensación por dedicación
  Bruto Neto Bruto Neto
Presidencia 76.655 € 49.825,75€ 51.753 € 33.639,45 €
3 Vicepresidencias
(cada unha delas)
20.766 € 13.497,90 € - -
Secretaría Xeral 56.942 € 37.012,30 € 51.753 € 33.639,45 €
Tesouraría 56.942 € 37.012,30 € 51.753 € 33.639,45 €
Contadoría 20.766 € 13.497,90 € - -

Descargar