Descríbense os diferentes contratos de natureza administrativa que ten o Consello xeral subscritos, así como a información sobre convenios, encomendas de xestión e subvencións concedidas. Este apartado complétase coa información económica da institución: orzamentos anuais, cotas colexiais e ingresos por este concepto, retribución dos seus responsables políticos, gastos de persoal e o custo do servizo pola elaboración e distribución de circulares periódicas.