Política de qualitat

El CONSELL GENERAL DE COL·LEGIS OFICIALS DE FARMACÈUTICS (d'ara endavant, CGCOF) és actualment una de les poques institucions capaç d'oferir una base de dades completa del coneixement sanitari de medicaments, productes sanitaris i productes de parafarmàcia, la qual constitueix una eina de treball indispensable per als farmacèutics a Espanya, en les diferents modalitats d'exercici.

A més, tramita amb els laboratoris, fabricants i distribuïdors l'assignació de codis nacionals de productes de parafarmàcia per tal de facilitar la gestió en l'adquisició dels productes de parafarmàcia que es troben en el mercat nacional. El CGCOF ha considerat sempre la formació i actualització dels coneixements dels professionals farmacèutics com un dels objectius prioritaris de la seva activitat. A fi de cobrir aquest objectiu, treballa per oferir-los una informació i formació tecnicoprofessional fiable i no esbiaixada per interessos aliens als científics. El CGCOF desitja assumir plenament aquest paper amb la realització de cursos sobre matèries essencials per a l'exercici professional en els diferents àmbits de la farmàcia, així com a través d'altres activitats formatives sobre temes específics, integrades en campanyes sanitàries, en les quals es gestiona informació als pacients i formació als farmacèutics de farmàcia comunitària i accions emmarcades en els serveis professionals (Hazfarma), que combinen la formació amb l'exercici pràctic de la farmàcia assistencial orientada al pacient.

Els pilars fonamentals que ens han permès afermar-nos en aquesta posició estan recollits en la nostra estratègia empresarial centrada en satisfer les necessitats de les parts interessades, a través d'una organització eficient i una gestió dinàmica i emprenedora, i en l'alta qualitat del nostre equip humà.

Però per tal de mantenir el nostre lideratge i poder ampliar la nostra oferta a altres professionals sanitaris o institucions sanitàries, ens hem compromès a la implantació i plena aplicació d'un Sistema de gestió de la qualitat d'acord amb la Norma ISO 9001:2015. Aquest convenciment exigeix, i així ho hem assumit:

  • Dotar dels mitjans necessaris, humans i materials, tota l'Organització perquè aquesta pugui desenvolupar la seva missió.
  • Millorar contínuament el desenvolupament de les nostres activitats.
  • Complir amb tots els requisits legals i reglamentaris de la societat, tant els actuals com els que puguin venir en el futur.
  • Informar i formar adequadament tot el personal perquè realitzi les seves activitats amb els nivells de qualitat esperats.

Així mateix, el CGCOF mostra un compromís clar amb la prevenció de la contaminació, amb l'ús sostenible dels recursos i la cura del medi ambient, per la qual cosa s'ha implementat un Sistema integrat de gestió de qualitat i medi ambient d'acord amb la Norma ISO 14001:2015.

Aquesta política de qualitat i medi ambient, que és el marc de referència per a l'establiment dels objectius de qualitat i medi ambient, és signada en representació de tothom per la Direcció:

Ana López-Casero Beltrán

Setembre 2019