Compliance penal

El Consell General ha treballat en la configuració de la Política d’ètica i bon govern que ha de regir l'activitat dels membres que componen l'Organització.

Per a això, s'han seguit diferents línies de treball, amb un patró de comportament ètic definit a la Llei Orgànica 1/2015 (reforma del Codi Penal) per intentar minimitzar els riscos penals derivats de la possible exposició del Consell (COMPLIANCE PENAL).

El 2017, el Consell General es va dotar d'un òrgan impulsor de la política de prevenció de delictes i d'investigació de les denúncies que puguin ser presentades: el Comitè de Compliment. Reporta directament al Comitè Directiu, per al trasllat corresponent al Ple del Consell General de les possibles irregularitats que pogués trobar en l'exercici de la seva funció.

El Comitè de Compliment ha impulsat l'anàlisi de risc dut a terme respecte de les diferents direccions que componen el Consell General per identificar aquelles activitats que, sense tenir consideració d'activitat pública, es puguin veure exposades a eventuals riscos penals. En aquests casos, s'han establert els procediments necessaris per tal d’assegurar una pràctica legal i ètica.

De les recomanacions derivades de l'anàlisi duta a terme s'ha protocol·litzat al màxim l'activitat del Consell General i, com a punt de partida, s'han preparat dos instruments imprescindibles de la política de Compliance penal del Consell General: el Codi d'Ètica i Conducta dels membres del Consell General i el Manual Anticorrupció, tots dos aprovats pel Ple i l'Assemblea General de Col·legis, en les sessions dels dies 15 i 16 de desembre de 2020, respectivament. Les dues polítiques són d'obligat compliment per a tots els membres de l'Organització en l'exercici de les actuacions que duguin a terme com a càrrecs d’aquesta.

Amb tot el que s’ha exposat més amunt i amb la posada en marxa del canal de denúncies –la finalitat del qual és tractar de detectar possibles irregularitats–, el Consell General esdevé una de les primeres organitzacions professionals plenament compromesa amb el compliment ètic de les seves activitats, com a garantia de servei als ciutadans i professionals farmacèutics.

Canal de denúncies

El Consell General disposa d'un CANAL DE DENÚNCIES per rebre totes les denúncies relacionades amb la comissió de possibles delictes o l'incompliment dels controls i les normes que es preveuen en el Codi d'Ètica i Conducta, el Protocol Anticorrupció i altres polítiques i normatives aplicables a les operacions del Consell General.

Pot fer ús del Canal de Denúncies qualsevol persona de l'Organització (directius i empleats), així com aquelles que mantenen una relació contractual amb el Consell General i qualsevol altre grup d'interès.

Si enteneu que s'han produït incompliments d’allò que recull la normativa abans esmentada, podeu enviar un correu electrònic a denuncias@redfarma.org.


 Si per raons tècniques no us és possible enviar una comunicació a través d'aquesta adreça electrònica, podeu dirigir-la a l’adreça postal següent:

Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics

A l’atenció del Director de Compliment

c/ Villanueva, 11 – 3r

28001 – Madrid

En la comunicació que adreceu haureu d'indicar la informació següent:

  • Nom del denunciant o DNI (o similar) (*)

  • Companyia, entitat o organisme al qual pertany (*)
  • Dades de contacte: telèfon, adreça postal i adreça electrònica, a efectes de comunicacions (*)

  • Contingut de la denúncia: cal descriure d’una manera concreta i precisa els fets denunciats, la companyia i l'àrea afectada, la data o el període de comissió i els possibles subjectes responsables;
  • Les denúncies s’han d'acompanyar de tota la informació rellevant, en qualsevol suport (document, àudio, vídeo, etc.) que es trobi a disposició del denunciant.

(*) Dada voluntària