Saídas profesionais

Lei 44/2003, do 21 de novembro, de ordenación das profesións sanitarias: corresponde aos farmacéuticos «as actividades dirixidas á produción, conservación e dispensación dos medicamentos, así como a colaboración nos procesos analíticos, farmacoterapéuticos e de vixilancia da saúde pública».

 • Identificar, deseñar, obter, analizar, controlar e producir fármacos e medicamentos, así como outros produtos e materias primas de interese sanitario de uso humano e veterinario.
 • Avaliar os efectos terapéuticos e tóxicos de substancias con actividade farmacolóxica.
 • Saber aplicar o método científico e adquirir habilidades no manexo da lexislación, fontes de información, bibliografía, elaboración de protocolos e outros aspectos que se consideren necesarios para o deseño e avaliación crítica de ensaios preclínicos e clínicos.
 • Deseñar, preparar, fornecer e dispensar medicamentos e outros produtos de interese sanitario.
 • Prestar consello terapéutico en farmacoterapia e dietoterapia, así como no ámbito nutricional e alimentario nos establecementos onde presten servizo.
 • Promover o uso racional dos medicamentos e produtos sanitarios, así como adquirir coñecementos básicos de xestión clínica, economía da saúde e uso eficiente dos recursos humanos.
 • Identificar, avaliar e controlar os problemas relacionados cos fármacos e medicamentos, así como participar en actividades de farmacovixilancia.
 • Levar a cabo as actividades de farmacia clínica e social, seguindo o ciclo de atención farmacéutica.
 • Intervir nas actividades de promoción da saúde, prevención da doenza, no ámbito individual, familiar e comunitario, cunha visión integral e multiprofesional do proceso saúde-doenza.
 • Deseñar, aplicar e avaliar reactivos, métodos e técnicas analíticas clínicas, coñecendo os fundamentos básicos das análises clínicas e as características e contidos dos ditames de diagnóstico de laboratorio.
 • Avaliar os efectos toxicolóxicos de substancias e deseñar e aplicar as probas e análises correspondentes.
 • Desenvolver análises hixiénico-sanitarias, especialmente as relacionadas cos alimentos e co ambiente.
 • Desenvolver habilidades de comunicación e información, quer orais, quer escritas, para tratar con pacientes e usuarios do centro onde desempeñe a súa actividade profesional. Promover as capacidades de traballo e colaboración en equipos multidisciplinarios e as relacionadas con outros profesionais sanitarios.
 • Coñecer os principios éticos e deontolóxicos segundo as disposicións lexislativas, regulamentarias e administrativas que rexen o exercicio profesional, e comprender as implicacións éticas da saúde nun contexto social en transformación.
 • Recoñecer as propias limitacións e a necesidade de manter e actualizar a competencia profesional, prestando especial importancia á autoaprendizaxe de novos coñecementos con base na evidencia científica dispoñible.

Postgrado y Especialización

A) Estudios de postgrado

Os estudos de posgraduado teñen a finalidade de afondar na formación académica, profesional ou investigadora do graduado. Poden ser de dous tipos:

 • Mestrado: ten como finalidade a adquisición por parte do estudante dunha formación avanzada, de carácter especializado ou multidisciplinario, orientada á especialización académica ou profesional, ou ben a promover a iniciación en tarefas investigadoras. Teñen unha duración de entre 60 e 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos), ou, o que é o mesmo, dun a dous cursos académicos.
 • Doutoramento: denomínase así o terceiro ciclo dos ensinos universitarios conducente á adquisición das competencias e habilidades relacionadas coa investigación científica de calidade. A superación dos ensinos de doutoramento dará dereito á obtención do título de doutor ou doutora.

Por outra parte, existen outros cursos de formación que imparten empresas ou institutos especializados, institucións ou entidades, e que facilitan ao graduado o seu «Desenvolvemento profesional continuo» (DPC).

O Consello xeral do Colexios oficiais de farmacéuticos ofrece aos profesionais da Farmacia os cursos incluídos no seu Plan Nacional de Formación Continuada.

B) Formación Sanitaria Especializada (FIR)

Unha vez finalizado o Grao en Farmacia, pódese optar pola Formación Sanitaria Especializada para obter o correspondente título de Farmacéutico especialista.

Anualmente publícase no BOE a disposición oficial pola que se aproba a oferta de prazas e a convocatoria de probas selectivas para o acceso a prazas de formación sanitaria especializada para médicos, farmacéuticos, enfermeiros e outros graduados/licenciados universitarios do ámbito da Psicoloxía, da Química, da Bioloxía e da Física.

Campo profesional

Unha vez se gradúa e, de ser o caso, se especializa, o profesional farmacéutico pode traballar no sector público ou no privado.

Para o caso do sector público, a través do que se coñece tradicionalmente como «oposición», o farmacéutico pode acceder a diferentes postos da Administración do Estado, CC. AA. e entidades locais. Algúns exemplos son: Institucións hospitalarias e de Atención Primaria, técnicos do Ministerio de Sanidade/AEMPS/AECOSAN, inspectores, técnicos de saúde pública, institucións militares ou penitenciarias, alfándegas, ensino secundario ou universitario, laboratorios municipais, etc.

En canto ao ámbito privado, as principais opcións profesionais son:

 • Oficina de Farmacia: É a saída profesional exercida por un maior número de graduados/licenciados en Farmacia. A normativa sanitaria recoñece as seguintes actividades: Titular, adxunto, rexente e substituto. Máis información: Farmacia comunitaria en España
 • Farmacia hospitalaria
 • Industria farmacéutica e outras empresas fabricantes
 • Distribución farmacéutica
 • Dermofarmacia
 • Alimentación
 • Ortopedia
 • Laboratorio clínico: Análises clínicas, bioquímica, parasitoloxía e microbioloxía, xenética, etc.
 • Outros: Docencia e investigación, farmacéutico en comerciais veterinarias e agrupacións gandeiras, ambiente, etc