Política de qualitat

El CONSELL GENERAL DE COL·LEGIS OFICIALS DE FARMACÈUTICS (d'ara endavant, CGCOF) és en l'actualitat una de les poques institucions amb la capacitat d'oferir una completa base de dades del coneixement sanitari de medicaments, productes sanitaris i productes de parafarmàcia, que constituix una ferramenta indispensable per als farmacèutics en Espanya, de qualsevol de les distintes modalitats de la professió.

També tramita amb els laboratoris, fabricants i distribuïdors l'assignació de codis nacionals de productes de parafarmàcia per a facilitar tota la gestió en l'adquisició dels productes de parafarmàcia que hi són al mercat nacional.  El CGCOF ha considerat sempre la formació i l'actualització dels coneixements dels professionals farmacèutics com un dels objectius prioritaris de la seua activitat. Per a cobrir aquest objectiu treballa per tal d'oferir-los una informació i formació tècnica i professional fiable i no tendenciosa per interessos aliens als científics. El CGCOF desitja assumir plenament aquest paper mitjançant la realització de cursos sobre matèries essencials per a l'exercici professional en els diferents àmbits de la farmàcia, a més d'altres activitats formatives sobre temes específics integrades en campanyes sanitàries, en les quals es gestiona informació als pacients i formació als farmacèutics de farmàcia comunitària, així com accions emmarcades dins dels servicis professionals (Hazfarma), que combinen la formació amb l'exercici pràctic de la farmàcia assistencial orientada al pacient.

Els pilars fonamentals que ens han permès afermar-nos en aquesta posició s'arrepleguen en la nostra estratègia empresarial centrada en satisfer les necessitats de les parts interessades gràcies a una organització eficient i una gestió dinàmica i emprenedora, a més de l'alta qualitat del nostre equip humà.

Però per tal de mantindre el nostre lideratge i poder ampliar la nostra oferta a altres professionals sanitaris o institucions sanitàries, ens hem compromés a la implantació i a la plena aplicació d'un Sistema de gestió de la qualitat d'acord amb la Norma ISO 9001:2015. Aquest convenciment exigix, i així ho hem assumit:

  • dotar dels mitjans necessaris, humans i materials a tota l'Organització perquè aquesta puga desenvolupar la seua missió;
  • millorar contínuament l'acompliment de les nostres activitats;
  • complir amb tots els requisits legals i reglamentaris de la societat, els actuals i els que puguen determinar-se en el futur i
  • informar i formar adequadament a tot el personal per a que realitze les seues activitats amb els nivells de qualitat que s'espera.

Així mateix, el CGCOF mostra clarament el seu compromís amb la prevenció de la contaminació, l'ús sostenible dels recursos i la cura del medi ambient, per a la qual cosa s'ha implementat un Sistema de gestió de la qualitat i medi ambient d'acord amb la Norma ISO 14001:2015.

Aquesta política de qualitat i de medi ambient, que es el marc de referència per a l'establiment dels objectius de qualitat i medi ambient, la firma en representació de tots la Direcció:

Ana López-Casero Beltrán

Setembre de 2019