Compliance penal

El Consell General ha treballat en la configuració de la política d'Ètica i Bon Govern que ha de regir l'activitat dels membres que componen l'Organització.

Amb aquest fi, s'han dut a terme diferents línies de treball, amb un patró de comportament ètic definit en la Llei orgànica 1/2015 (reforma del Codi Penal), per a tractar de minimitzar els riscos penals derivats de la potencial exposició del Consell (COMPLIANCE PENAL).

En 2017, el Consell General es va dotar d'un òrgan impulsor de la política de prevenció de delictes i d'investigació de les denúncies que puguen ser presentades: el Comité de Compliment. Reporta directament al Comité Directiu, per a traslladar al Ple del Consell General de les possibles irregularitats que poguera trobar en l'exercici de la seua funció.

El Comité de Compliment ha impulsat l'anàlisi de risc, realitzada respecte de les diferents Direccions que componen el Consell General, per a identificar aquelles activitats que, no tenint consideració d'activitat pública, pogueren veure's exposades a eventuals riscos penals. Per a aquests casos, s'han establit els procediments necessaris per a assegurar una pràctica legal i ètica.

De les recomanacions derivades de l'anàlisi realitzada, s'ha protocol·litzat al màxim l'activitat del Consell General i, com a punt de partida, s'han preparat dos instruments imprescindibles de la política de Compliance Penal del Consell General: el Codi d'Ètica i Conducta dels membres del Consell General i el Manual Anticorrupció, tots dos aprovats pel Ple i l'Assemblea General de Col·legis en les seues sessions dels dies 15 i 16 de desembre del 2020, respectivament. Aquestes dues polítiques són d'obligat compliment per a tots els membres de l'organització en l'exercici de les actuacions que realitzen des dels seus càrrecs.

D'acord amb tot el que s'ha exposat anteriorment i amb la posada en marxa del canal de denúncies, la fi del qual és tractar de detectar possibles irregularitats, el Consell General es converteix en una de les primeres organitzacions professionals que es compromet plenament amb el compliment ètic de les seues activitats, com a garantia de servei als ciutadans i professionals farmacèutics.

Canal de denúncies

El Consell General disposa d'un CANAL DE DENÚNCIES per a rebre totes les denúncies relacionades amb la comissió de possibles delictes o l'incompliment dels controls i normes previstes en el Codi d'Ètica i Conducta, el Protocol Anticorrupció i altres polítiques i normatives aplicables a les operacions del Consell General.

Pot fer ús del Canal de Denúncies qualsevol persona de l'Organització (Directius i empleats), així com aquelles que mantenen una relació contractual amb el Consell General i qualsevol altre grup d'interés.

Si entén que s'han produït incompliments del que estableix la normativa descrita anteriorment, pot enviar un correu electrònic a denuncias@redfarma.org. Si per raons tècniques no li és possible enviar una comunicació a través d'aquest correu electrònic, pot dirigir-la a la següent adreça:

Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics

a l'atenció del Director de Compliment

  1. Villanueva, 11 – 3º,

28001, Madrid

En la comunicació haurà d'indicar la següent informació:

  • Nom del denunciant o DNI (o similar) (*)

  • Companyia, entitat o organisme a la qual pertany (*)
  • Dades de contacte: telèfon, adreça postal i adreça de correu electrònic, a l'efecte de comunicacions (*)

  • Contingut de la denúncia: Hauran de descriure's de manera concreta i precisa els fets denunciats, la companyia i l'àrea afectada, la data o el període de comissió i els possibles subjectes responsables.
  • Les denúncies hauran d'acompanyar-se de tota la informació rellevant, en qualsevol suport (document, àudio, vídeo, etc.), que el denunciant tinga a la seua disposició.

(*) Dada voluntària