Política de Calidade

O CONSELO XERAL DE COLEXIOS OFICIAIS DE FARMACÉUTICOS (no sucesivo, CGCOF) é actualmente unha das poucas institucións capaz de ofertar unha completa base de datos do coñecemento sanitario con medicamentos, produtos sanitarios e de produtos de parafarmacia, que constitúe unha indispensable ferramenta de traballo para os farmacéuticos en España, nas súas distintas modalidades de exercicio.

Ademais, tramita cos laboratorios, fabricantes e distribuidores a asignación de códigos nacionais de produtos de parafarmacia, para facilitar a xestión na adquisición dos produtos de parafarmacia que se encontran no mercado nacional.  O CGCOF considerou sempre a formación e actualización dos coñecementos dos profesionais farmacéuticos como un dos obxectivos prioritarios da súa actividade. Para cubrir este obxectivo traballa para ofrecerlles unha información e formación técnico-profesional fiable e non ao biés por intereses alleos aos científicos. O CGCOF desexa asumir plenamente este papel coa realización de cursos sobre materias esenciais para o exercicio profesional nos distintos ámbitos da farmacia, así como a través doutras actividades formativas sobre temas específicos integradas en campañas sanitarias, nas cales se xestiona información aos pacientes e formación aos farmacéuticos de farmacia comunitaria e accións enmarcadas nos servizos profesionais (Hazfarma), que combinan a formación co exercicio práctico da farmacia asistencial orientada ao paciente.

Os piares fundamentais que nos permitiron afianzarnos nesta posición quedan recollidos na nosa estratexia empresarial centrada en satisfacer as necesidades das partes interesadas, a través dunha organización eficiente e dunha xestión dinámica e emprendedora, e na alta calidade do noso equipo humano.

Porén, para mantemos o noso liderado e podermos ampliar a nosa oferta a outros profesionais sanitarios ou institucións sanitarias, comprometémonos coa implantación e plena aplicación dun Sistema de xestión da calidade, conforme a Norma ISO 9001:2015. Este convencemento esixe, e así o asumimos:

  • Dotar dos medios necesarios, humanos e materiais, a toda a Organización para que esta poida desenvolver a súa misión.
  • Mellorar continuamente o desempeño das nosas actividades.
  • Cumprir con todos os requisitos legais e regulamentos da sociedade, os actuais e os que poidan vir no futuro.
  • Informar e formar adecuadamente a todo o persoal para que realice as súas actividades cos niveis de calidade esperados.

Así mesmo, o CGCOF mostra un compromiso claro coa prevención da contaminación, co uso sostible dos recursos e co coidado do medio ambiente, polo que se puxo en funcionamento un Sistema integrado de xestión da calidade e do medio ambiente, conforme a Norma ISO 14001:2015.

Esta política de calidade e medio ambiente, que é o marco de referencia para establecer os obxectivos de calidade e medio ambiente, é asinada en representación de todos pola Dirección:

Ana López-Casero Beltrán

Setembro de 2019