Sortides professionals

Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'Ordenació de les Professions Sanitàries: corresponen als farmacèutics "les activitats adreçades a la producció, conservació i dispensació dels medicaments, així com la col·laboració en els processos analítics, farmacoterapèutics i de vigilància de la salut pública".

 • Identificar, dissenyar, obtenir, analitzar, controlar i produir fàrmacs i medicaments, així com altres productes i matèries primeres d'interès sanitari d'ús humà i veterinari.
 • Avaluar els efectes terapèutics i tòxics de substàncies amb activitat farmacològica.
 • Saber aplicar el mètode científic i adquirir habilitats en el maneig de la legislació, fonts d'informació, bibliografia, elaboració de protocols i altres aspectes que es consideren necessaris per al disseny i l’avaluació crítica d'assaigs preclínics i clínics.
 • Dissenyar, preparar, subministrar i dispensar medicaments i altres productes d'interès sanitari.
 • Donar consell terapèutic en farmacoteràpia i dietoteràpia, com també en l'àmbit nutricional i alimentari als establiments en els quals prestin serveis.
 • Promoure l'ús racional dels medicaments i productes sanitaris, i adquirir coneixements bàsics de gestió clínica, economia de la salut i ús eficient dels recursos humans.
 • Identificar, avaluar i controlar els problemes relacionats amb fàrmacs i medicaments, i participar en activitats de farmacovigilància.
 • Dur a terme les activitats de farmàcia clínica i social, seguint el cicle d'atenció farmacèutica.
 • Intervenir en les activitats de promoció de la salut, prevenció de malalties, en l'àmbit individual, familiar i comunitari, amb una visió integral i multiprofessional del procés salut – malaltia.
 • Dissenyar, aplicar i avaluar reactius, mètodes i tècniques analítiques clíniques, amb el coneixement dels fonaments bàsics de les anàlisis clíniques i les característiques i els continguts dels dictàmens de diagnòstic de laboratori.
 • Avaluar els efectes toxicològics de substàncies, i dissenyar i aplicar les proves i anàlisis corresponents.
 • Desenvolupar anàlisis higienicosanitàries especialment les relacionades amb els aliments i el medi ambient.
 • Desenvolupar habilitats de comunicació i d’informació, tant orals com escrites, per tractar amb pacients i usuaris del centre on exerceixin l’activitat professional. Promoure les capacitats de treball i de col·laboració en equips multidisciplinaris i les relacionades amb altres professionals sanitaris.
 • Conèixer els principis ètics i deontològics segons les disposicions legislatives, reglamentàries i administratives que regeixen l'exercici professional, entenent les implicacions ètiques de la salut en un context social en transformació.
 • Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, donant especial importància a l'autoaprenentatge de nous coneixements sobre la base de l'evidència científica disponible.

Postgrau i Especialització

A) Estudis de postgrau

Els estudis de postgrau tenen la finalitat d'aprofundir en la formació acadèmica, professional o investigadora del graduat. Poden ser de dos tipus:

 • Màster: té com a finalitat l'adquisició per l'estudiant d'una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores.  Tenen una durada de 60 a 120 crèdits ECTS (Sistema Europeu de Transferència de Crèdits), o el que és el mateix, un o dos cursos acadèmics.
 • Doctorat: s’anomena així el tercer cicle dels ensenyaments universitaris que porta a l'adquisició de les competències i habilitats relacionades amb la investigació científica de qualitat. La superació dels ensenyaments de doctorat dona dret a l'obtenció del títol de Doctor o Doctora.

D'altra banda, hi ha altres cursos de formació que imparteixen empreses o instituts especialitzats, institucions o entitats, i faciliten al graduat el Desenvolupament Professional Continu (DPC).

El Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics ofereix als professionals de la Farmàcia dels cursos inclosos en el seu Pla Nacional de Formació Continuada.

B) Formació Sanitària Especialitzada (FIR)

Un cop finalitzat el Grau en Farmàcia, es pot optar per la formació sanitària especialitzada per a l'obtenció del títol corresponent de Farmacèutic Especialista.

Anualment es publica al BOE la disposició oficial per la qual s'aprova l'oferta de places i la convocatòria de proves selectives per a l'accés a places de formació sanitària especialitzada per a metges, farmacèutics, infermers i altres graduats/llicenciats universitaris de l'àmbit de la Psicologia, la Química, la Biologia i la Física.

Camp professional

Un cop graduat i, si és el cas, especialitzat, el professional farmacèutic pot treballar en el sector públic o en el sector privat.

Per al cas del sector públic, mitjançant el que es coneix tradicionalment com "Oposició", el farmacèutic pot accedir a diferents llocs de l'Administració de l'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals. En són alguns exemples: Institucions hospitalàries i d'atenció primària, tècnics del Ministeri de Sanitat/ AEMPS/ AECOSAN, inspectors, tècnics de salut pública, institucions militars o penitenciàries, duanes, ensenyament de secundària o universitari, laboratoris municipals, etc.

Pel que fa a l'àmbit privat, les principals opcions professionals són:

 • Oficina de Farmàcia: És la sortida professional que exerceix un major nombre de graduats/llicenciats en Farmàcia. La normativa sanitària reconeix les activitats següents: Titular, adjunt, regent i substitut. Més informació: Farmàcia comunitària a Espanya
 • Farmàcia hospitalària
 • Indústria farmacèutica i altres empreses fabricants
 • Distribució farmacèutica
 • Dermofarmàcia
 • Alimentació
 • Ortopèdia
 • Laboratori Clínic: Anàlisis clíniques, bioquímica, parasitologia i microbiologia, genètica, etc.
 • Altres: Docència i recerca, farmacèutic en comercials veterinàries i agrupacions ramaderes, medi ambient, etc.