Estudis de Farmàcia

Els estudis de Farmàcia es cursen en les Facultats Universitàries. Actualment hi ha 22 en Espanya:

Àlaba, Albacete, Elx (Alacant), Barcelona, Granada, Madrid-Alcalá de Henares, Madrid-Complutense, Múrcia, Salamanca, Santiago de Compostel·la, Sevilla, La Laguna (Tenerife), València, Alfonso X el Sabio-Madrid (privada), CEU-València (privada), CEU -Madrid (privada), Francisco de Vitoria-Madrid (privada), Navarra (privada), San Jorge-Saragossa (privada), Universidad Europea-Madrid (privada), Universidad Católica San Antonio de Murcia (privada), Universitat Blanquerna - Ramon Llull-Barcelona (privada).

Mapa de estudios de farmacia

En compliment de la Llei orgànica 4/2007, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/200 d'Universitats, i d'acord amb el que s'especifica en el Reial decret 1393/2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, el títol de «Llicenciat en Farmàcia» ha passat a denominar-se i estructurar-se com «Grau en Farmàcia».

El títol de Graduat/da en Farmàcia que s'obté amb les dues té validesa en tot el territori nacional. Els títols de les diferents Universitats han sigut verificats per l'Agéncia Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), el Consell de Ministres ha reconegut el seu caràcter oficial, i han sigut inclosos en el "Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)" i s'ha publicat el pla formatiu en el BOE, de manera que hi han substituït el pla d'estudis de Llicenciatura.

El Grau en Farmàcia s'inclou en la branca de "Ciències de la Salut" i el seu objectiu fonamental és la formació d'experts en tots els aspectes relacionats amb els medicaments, d'acord amb les directives europees referents a la professió de farmacèutic. Així mateix, proporciona la formació necessària per a capacitar al graduat a l'exercici de la professió farmacèutica segons el que s'estableix en la Llei 44/2003 d'Ordenació de les Professions Sanitàries i en conformitat amb el que s'estipula en l'Ordre 2137/2008, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió de farmacèutic.

La duració dels estudis és de cinc anys d'ensenyament teoricopràctic, amb un total de 240 crèdits ECTS (entre 25 i 30 hores lectives), incloent 30 crèdits ECTS de pràctiques tutelades en oficina de farmàcia o servei de farmàcia d'hospital i de treball de fi de Grau. D'aquesta manera, els farmacèutics col·laboren amb l'Administració impartint l'assignatura amb més càrrega lectiva, les pràctiques tutelades.

Actualmen, es registren uns 13.000 alumnes matriculats, i cada any es graduen uns 2.200 estudiants.

Durante los últimos años, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha estado trabajando junto a la Conferencia de Decanos en el desarrollo de los nuevos planes de estudio para adaptarlos al futuro Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Así, a principios de 2006 la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) publicó el Libro Blanco “Título de Grado de Farmacia" , resultado del trabajo realizado por las Universidades españolas y en colaboración con el Consejo General, de cara a la adaptación de los títulos oficiales de enseñanzas superiores los requisitos europeos.

Durant els últims anys, el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics ha estat treballant amb la Conferència de Degans en el desenvolupament dels nous plans d'estudi per a adaptar-los al futur Espai Europeu d'Ensenyament Superior. Així, a principis de 2006, l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) va publicar el Llibre Blanc «Título de Grado de Farmacia», com a resultat del treball realitzat per les Universitats espanyoles i en col·laboració amb el Consell General, de cara a l'adaptació dels títols oficials d'ensenyaments superiors als requisits europeus.

Camp professional

 • Identificar, dissenyar, obtindre, analitzar, controlar i produir fàrmacs i medicaments, així com altres productes i matèries primeres d'interés sanitari d'ús humà o veterinari.
 • Avaluar els efectes terapèutics de substàncies amb activitat farmacològica.
 • Saber aplicar el mètode científic i adquirir habilitats en el maneig de la legislació, fonts d'informació, bibliografia, elaboració de protocols i altres aspectes que es consideren necessaris per al disseny i avaluació crítica d'assajos preclínics i clínics.
 • Dissenyar, preparar, subministrar i dispensar medicaments i altres productes d'interés sanitari.
 • Prestar consell terapèutic en farmacoteràpia i dietoteràpia, així com en l'àmbit nutricional i alimentari, en els establiments en els quals presten serveis.
 • Promoure l'ús racional dels medicaments i productes sanitaris, a més d'adquirir coneixements bàsics en gestió clínica, economia de la salut i ús eficient dels recursos sanitaris.
 • Identificar, avaluar i valorar els problemes relacionats amb fàrmacs i medicaments, a més de participar en les activitats de farmacovigilància.
 • Dur a terme les activitats de farmàcia clínica i social seguint el cicle d'atenció farmacèutica.
 • Intervindre en les activitats de promoció de la salut i prevenció de malalties, en l'àmbit individual, familiar i comunitari: amb una visió integral i multiprofessional del procés salut-malaltia.
 • Dissenyar, aplicar i avaluar reactius, mètodes i tècniques analítiques clíniques, coneixent els fonaments bàsics de les anàlisis clíniques i les característiques i els continguts dels dictàmens de diagnòstic de laboratori.
 • Avaluar els efectes toxicològics de substàncies i dissenyar i aplicar les proves i anàlisis corresponents.
 • Desenvolupar anàlisis higienicosanitàries, especialment les relacionades amb els aliments i el medi ambient.
 • Desenvolupar habilitats de comunicació i informació, tant orals com escrites, per a tractar amb pacients i usuaris del centre on exercisquen la seua activitat professional. Promoure les capacitats de treball i col·laboració en equips multidisciplinaris i les relacionades amb altres professionals sanitaris.
 • Conéixer els principis ètics i deontològics segons les disposicions legislatives, reglamentàries i administratives que regeixen l'exercici professional, comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context social en transformació.
 • Reconéixer les limitacions pròpies i la necessitat de mantindre i actualitzar la competència professional, donant una importància especial a l'autoaprenentatge de nous coneixements basant-se en l'evidència científica disponible.

La Llei 44/2003, d'Ordenació de les professions sanitàries, atribueix als farmacèutics «les activitats adreçades a la producció, conservació i dispensació dels medicaments, així com la col·laboració en els processos analítics, farmacoterapèutics i de vigilància de la salut pública». Aquesta Llei, també fa referència a la Formació Continuada dels professionals, en afirmar que «els professionals sanitaris realitzaran al llarg de la vida professional una formació continuada i acreditar regularment la competència professional».

D'acord amb el Llibre Blanc de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), l'eixida professional més freqüent per als farmacèutics és l'Oficina de Farmàcia. La labor de les farmàcies consisteix en la conservació, dispensació, assessorament i elaboració de medicaments. La qual cosa comporta una gran càrrega de responsabilitat, un coneixement i una vigilància de la legislació establida al respecte i una base científica i tècnica important. Al mateix temps, la farmàcia és un centre d'educació i prevenció sanitària, dietètica i cosmètica. D'altra banda, els laboratoris demanden una gran quantitat de farmacèutics: directors o responsables de laboratori, producció i control de qualitat i, sobretot en aquests últims anys, per a funcions de venda i màrqueting. La investigació sempre és una eixida de difícil accés per a qualsevol titulat superior; no obstant això, el nombre de farmacèutics dedicats a la investigació és molt alt, en comparació amb altres camps. També existeixen eixides professionals vinculades a l'ortopèdia, empreses d'alimentació, empreses relacionades amb el medi ambient, radiofarmàcia, cosmètica i dermofarmàcia.

En Espanya, els principals camps de l'exercici per al farmacèutic són els següents:

 • Oficina de Farmàcia
 • Farmàcia Hospitalària
 • Distribució Farmacèutica
 • Indústria Farmacèutica
 • Alimentació i nutrició
 • Sanitat Ambiental
 • Anàlisis Clíniques
 • Anàlisis de Medicaments i Drogues
 • Salut Pública
 • Administració Pública
 • Investigació i Docència