Reglament

Normativa d'aplicació

Reglament del Consell general de Col·legis oficials de Farmacèutics d'Espanya

Article 1r. El Consell general de Col·legis oficials de Farmacèutics serà l’únic organisme oficial representatiu i directiu de la professió farmacèutica i com a corporació està integrat, amb caràcter obligatori, per tots els col·legis provincials de farmacèutics d’Espanya, que compliran obligatòriament les ordes emanades del Consell en l’esfera de la seua competència.

Article 2n. Els Governadors civils i altres autoritats que depenguen d’aquest Ministeri prestaran el màxim suport al Consell general de Col·legis per al més exacte compliment dels fins que es determinen en el present Reglament.

TÍTOL PRIMER

DE L'OBJECTE I ELS FINS DEL CONSELL

Article 3r. Són funcions que corresponen amb caràcter exclusiu al Consell:

a) Aprovar els reglaments dels col·legis provincials sense cap intervenció de les Juntes provincials de Sanitat. Aquests reglaments es redactaran tenint en compte allò que s’ha preceptuat en els Estatuts de 28 de setembre de 1934, amb els aclariments necessaris, sempre que no siguen contraris al que estableix el present Reglament.

b) Assumir la representació dels col·legis en els assumptes de caràcter general i assenyalar, amb caràcter obligatori, les normes que estime oportunes en assumptes interns de l’organització, sense importar el seu ordre. Per tant, les peticions o instàncies que els col·legis hagen de dirigir als poders públics ho faran per mitjà del Consell general i les dels col·legiats, per mitjà dels col·legis.

c) Vigilar el compliment de la legislació per part de les farmàcies i el seu perfeccionament; per a aquest fi es crearà i sostindrà, amb càrrec als seus pressupostos, un cos d’inspectors d’àmbit nacional, de manera que es gestionaran totes les disposicions de les autoritats que estime oportunes per al millorament tècnic i professional de la classe que representen, com també a nivell social, moral i econòmic.

d) Defendre els drets de la col·lectivitat farmacèutica i servir d’àrbitre en les diferències que hi sorgisca entre els col·legis i inclús en el si d’aquests quan se li requerisca per a això o quan, encara sense requerir-se-li, considere precisa la seua intervenció.

e) Publicar tants impresos com necessite l’organització i sotmetre, abans de la seua publicació, a l’aprovació de la Direcció general de Sanitat els models de llibres copiadors de receptes, els de registre d’estupefaents, les tarifes, així com els precintes de garantia i, en general, tot allò que siga necessari per al bon funcionament de les oficines de farmàcia i laboratoris. De manera anàloga dictarà les normes adequades per a la uniformitat de les etiquetes de rotulació de fórmules magistrals.

f) Comparéixer amb plena personalitat davant els tribunals i jutjats de qualsevol orde, fins i tot els especials, per a exercir qualsevol classe de dret i acció, per a la qual cosa aquest Reglament dóna facultat al president de la corporació per a otorgar els corresponents manaments en nom d’aquesta.

g) Crear, quan ho estime necessari, seccions que, en el seu si, harmonitzen les relacions o interessos dels diversos sectors farmacèutics. Quan es creen aquestes seccions, confeccionaran els seus propis reglaments, per tal de regular el seu desenvolupament dins del Consell i sotmetre’s a l’aprovació d’aquest. Els acords d’aquelles no tindran força executiva sense l’autorització prèvia del Consell.

h) Reglamentar l’horari d’obertura i tancament de les oficines de farmàcia, com també el descans dominical, a més de garantir el servei públic mitjançant els corresponents torns de guàrdia, facultat que podrà delegar en els col·legis, quan ho estime oportú.

i) Inspeccionar, sempre que ho estime convenient, a requeriment de les autoritats sanitàries o quan ho demane la majoria dels col·legiats, el funcionament i la gestió dels col·legis mitjançant les medides que estime convenients; el Consell podrà carregar les despeses de l’inspecció al col·legi pertinent.

j) Concertar com organisme exclusiu en tot allò que es refereix a la prestació del servei farmacèutic en les assegurances socials, així com establir els convenis necessaris amb els ministeris corresponents o organismes en els que aquests deleguen i assenyalar les normes necessàries per al compliment d’aquests convenis.

Controlar que les relacions dels col·legiats i els organismes de l’assegurança es fagen per mitjà dels col·legis provincials, els quals elevarà els assumptes al coneixement i l’aprovació del Consell.

Les qüestions que es susciten entre els col·legis i els organismes de l’assegurança s’informaran al Consell, que obrarà conseqüentment.

Així mateix, donarà les normes que escaiguen d’acord amb les disposicions vigents per al compliment del servei farmacèutic de beneficiència, de societats d’assistència mèdico-farmacèutica (assegurança lliure), accidents de treball i qualsevol altra entitat de tipus anàleg.

La facturació, liquidació i distribució de l’import de les prestacions farmacèutiques citades anteriorment s’efectuaran per mitjà dels col·legis, llevat dels casos que s’estime necessari que aquestes operacions les realitze el Consell.

k) Prestar, de la manera més decidida i entusiasta, la seua col·laboració amb el Col·legi d’Orfes de Farmacèutics per al major i millor desenvolupament de tan beneficiosa i humanitària institució.

l) Fomentar i tutelar els actes de caràcter científic i professional que organitzen els col·legis i dels qual hauran d’informar al Consell.
m) Haurà d’instituir premis, beques i distincions, la concessió de les quals es regularà en reglaments d’ordre intern.

TÍTOL II

DEL FUNCIONAMENT DEL CONSELL

Article 4t.

Un.

a) El Consell general estarà constituït per: Un president, tres vicepresidents, un secretari, un tresorer i un comptador, que seran elegits per tots els presidents dels col·legis oficials de farmacèutics.

b) Dèsset vocals, que corresponen a:
– Un per cada una de les comunitats autònomes de Galicia, Astúries, Cantàbria, País Basc i Catalunya.
– Un per cada un dels ens preautonòmics d’Aragó, Castella i Lleó, Castella-La Manxa, València, Múrcia, Extremadura, Andalusia, Balears i Canàries.
– Un per cada una de les provincies de Madrid, La Rioja i Navarra.
Els col·legis de cada comunitat autònoma, ent preautonòmic i provincia que han quedat reflectits en aquest apartat b) triaran al seu vocal representant per al Consell general mitjançant un sistema uniforme, aprovat per l’assemblea general de col·legis oficials de farmacèutics.

c) Onze vocalies, representants de les seccions d’inspectors farmacèutics municipals, farmacèutics d’anàlisis clíniques, farmacèutics en la distribució, farmacèutics en l’Industria, farmàcia hospitalària, farmacèutics d’òptica oftàlmica i acústica audiomètrica, farmacèutics en l’alimentació, dermofarmàcia, ortopèdia, d’oficina de farmàcia i d’investigació i docència.

Dos.

El president, el secretari i el tresorer hauran de comprometre’s en el moment de la presentació de candidatures a fixar la seua residència en la localitat on estiga la seu del Consell general de Col·legis oficials de Farmacèutics.

Article 5è. El Consell es renovarà per meitats cada tres anys i les eleccions es celebraran en Madrid en el local del Consell general.

La Mesa electoral estarà presidida per el president de més edat d’entre els assistents i dos vocals, a més de presidents, elegits d’entre el de major edat següent a l’anterior i el més jove, assistits, en calitat de secretari, per aquell que ho siga del Consell general. Del resultat de les eleccions estendrà l’acta oportuna, que serà elevada a la Direcció general de Sanitat, que confirmarà els nomenaments corresponents.

En la primera renovació parcial cessaran: el vicepresident, el secretari, el comptador i els vocals pars. En la segona renovació cessaran: el president, el tresorer i els vocals impars.

Article 6è. Elecció de càrrecs. Les normes que regeixen cada convocatòria per a la provisió de vacants en el Consell general de Col·legis oficials de Farmacèutics s’ajustaran als següents criteris generals:

Un. Sistema ordinari.

a) De la candidatura general.

Inclourà els càrrecs de president, vicepresident, secretari, tresorer i comptador, segons s’escaiga d’acord amb el que establisca l’article 5è de l’Ordre ministerial de 16 de maig de 1957 i que es declararan com vacants pel Consell general amb quinze dies d’antelació, com a mínim, a la proclamació dels candidats.

2. Podran ser candidats a aquests càrrecs tots els farmacèutics col·legiats que no hagen sigut objecte de sanció disciplinaria per falta greu ni inhabilitats per sentència ferma per a l’exercici de la professió o càrrec públic. Així mateix, hauran d’acreditar un mínim de tres anys d’exercici professional en qualsevol modalitat de l’exercici per a la que lis capacita el seu títol.

3. Seran electors per a aquesta candidatura general els presidents dels col·legis oficials de farmacèutics o aquells que estatutàriament els substituïsquen.

b) Candidatures específiques.

S’establiran candidatures específiques per a l’elecció dels vocals corresponents a comunitats autònomes i per a cada una de les vocalies de secció.
Per a tal cosa, el Consell general publicarà les vacants que hauran de cobrir-se d’acord amb el que disposa l’article 5è de l’Ordre de 16 de maig de 1957, amb quinze dies d’antelació, com a mínim, a la proclamació de candidats.

2. Podran ser candidats per a les vocalies corresponents a comunitats autònomes, a més dels presidents dels col·legis oficials de farmacèutics que componen la comunitat autònoma, els farmacèutics col·legiats en qualsevol d’aquells col·legis provincials i que es proposen per la majoria dels membres d’una Junta de govern d’aquells.
Per als vocals de secció podran ser candidats, a més dels vocals de les corresponents seccions col·legials, tot aquell farmacèutic col·legiat que exercisca la professió en la modalitat d’exercici que representa la secció amb una antiguitat d’un any com a mínim.

Cap candidat haurà sigut objecte de sanció disciplinaria, per falta greu, ni inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de la professió o càrrec públic.

3. Seran electors per a les vocalies corresponents a les comunitats autònomes els presidents dels col·legis oficials de farmacèutics que componguen la regió o persones en qui deleguen. En les comunitats uniprovincials seran electors els integrants de la Junta de govern dels col·legis oficials de farmacèutics corresponents.

Per a les vocalies de secció seran electors tots els representants de les seccions corresponents a cada un dels col·legis oficials de farmacèutics.

Dos. Provisió transitòria.

Les vacants que es produïsquen en el període entre dos eleccions seguides es proveiràn d’acord amb el següent procediment.

a) Els càrrecs de president, vicepresident, secretari, tresorer i comptador es cubriran per elecció del càrrec que produïsca la vacant, en l’assemblea de presidents que a aquest efecte serà convocada pel Ple del Consell general, sota la normativa que aquest Ple aprove en cada cas, de manera que servisca de base per a les normes l’anterior renovació reglamentària.

b) Quan les vacants es produïsquen en les vocalies de secció o autonòmiques se’n convocarà, en el mes següent al que s’haja produït la vacant, l’elecció de tal representant en el Ple, i la normativa a la que s’ajuste serà la que estava vigent en la inmediata renovació del Ple del Consell.

c) Els càrrecs que es cobrisquen d’aquesta forma s’exerciran durant el període des de l’elecció extraordinària fins la primera renovació reglamentària encara que al càrrec no li correspongués vacar.

Tres. Absències del president.

En els casos d’absència per malaltia, desplaçament o qualsevol altra causa, el president del Consell nombrarà al vicepresident de més antiguitat en col·legiació per a que el substituïsca per el temps que dure l’absència.

Article 7è. Dins del Consell general es constituirà una Junta permanent que estarà formada pel president, els tres vicepresidents, el secretari, el tresorer i el comptador. Així mateix, en cada renovació reglamentària del Ple del Consell general i en la primera sessió que aquest òrgan celebre es designaran els vocals, que s’especifiquen en l’apartat b) de l’article quart, i de les vocalies de secció, a les quals es fa referència en l’apartat c) del mateix article, sense poder excedir aquells de quatre membres, ni aquests de dos.

Article 8è. La Junta permanent serà l’encarregada d’executar els acords del Consell i de resoldre els assumptes de tràmit i de caràcter urgent, donant compte en el seu moment de la resolució adoptada al Ple del Consell. La Junta permanent es reunirà, com a mínim, una vegada al mes i durà el seu llibre d’actes corresponents.

Article 9è. Les despeses que s’ocasionen als membres del Consell per la seua assistència a les reunions dels Plens i de la Permanent seran satisfets per la Tresoreria del Consell. Aquesta també abonarà les despeses irrogades als consellers quan es traslladen fora del lloc de la seua residència, per acord de la Permanent o per ordre del president del Consell.
El president i el secretari del Consell percebran, per tal d’atendre a les despeses de representació, una cantitat anual que acorde el Ple i que no podrà ser major, per a cada u d’ells, al 2,50 per 100 del pressupost ordinari d’ingressos del Consell. Així mateix, el tresorer rebrà la suma que acorde el Ple en concepte de crebant de caixa, que no podrà superar la consignada per al president i secretari.

Article 10è. Del president. Presidirà les reunions de la Permanent, el Ple i l’Assemblea; autoritzarà amb la seua firma totes les comunicacions oficials, de manera que revise la correspondència quan ho estime convenient, i actuarà en tota classe d’assumptes en els que l’entitat haja d’intervindre; podrà delegar en qualsevol vicepresident i fixarà l’ordre del dia de cada Junta; durà en suma i amb tota amplitud la direcció del Consell. Com representant d’aquest podrà otorgar, d’acord amb l’article tercer, apartat f), el corresponent mandat a favor de procuradors, per a litigar drets o exercir accions de qualsevol índole que afecte a la classe farmacèutica.

Article 11è. Dels vicepresidents. Substituiran al president en els casos prevists en l’article sext, apartat tres, seguint la prelació assenyalada en el mateix per ordre d’antiguitat en la col·legiació.

Article 12è. Del tresorer. Durà la comptabilitat del Consell junt al personal auxiliar necessari i custodiarà els fons d’aquell.

Article 13è. Del comptador. Confrontarà i firmarà els llibres de comptabilitat conjuntament amb el tresorer i substituirà a aquest en cas d’absència o malaltia.

Article 14è. Del secretari. Tindrà al seu càrrec la redacció i firma de documents, despatx de correspondència, arxiu, registre d’afiliats, de disposicions legislatives i administratives, redacció d’actes, a més de vigilar el bon funcionament de l’oficina de Secretaria, per a la qual cosa informarà a la Junta sobre les irregularitats que observe. Proposarà a aquesta el nomenament, la substitució i destitució del personal de Secretaria, amb el compliment previ de les fórmules corresponents.

Article 16è. Dels vocals. Els elegits com representants de seccions tindran al seu càrrec l’estudi dels assumptes que corresponguen a aquelles i informaran per escrit de les resolucions que proponguen. També informaran per escrit dels assumptes a estudiar encomanats per la Presidència o la Secretaria. La resta dels vocals s’encarregaran de les comissions, seccions o treballs que els encarregue la Presidència. En cas que es creen noves seccions, el president designarà el vocal que ha de dirigir-les, fins a la seua provisió reglamentària.

Article 16è. Són atribucions de la Junta directiva:
Primer. Complir i fer complir el Reglament i els acords que emanen del Consell.
Segon. Resoldre tots els dubtes que puguen sorgir sobre l’interpretació del present Reglament i sobre els casos no prevists en aquest.
Tercer. Nombrar i separar els empleats que presten els seus serveis en el Consell.
Quart. Imposar les sancions que el present Reglament determina en el seu títol quart.

Article 17è. La representació del Consell en qualsevol organisme la té el president, que, en el cas de no poder assistir, la delegarà en qualsevol dels vicepresidents i, si aquests no resideixen en Madrid, en el membre de la Directiva en qui el president delegue. En el supost de que el Consell tinga que dessignar a més d’un representant, a banda del president, es nomenaran per la Permanent, a la que donaran compte de la seua actuació.

Article 18è. Correspon al Consell general dels Col·legis de Farmacèutics convocar i organitzar assemblees generals de col·legis. L’assistència a aquestes assemblees és de caràcter obligatori per a tots els col·legis, que podran enviar fins a dos representants; un ha d’èsser obligatòriament el president o qui el represente, i l’altre, designat lliurement per la pròpia junta del col·legi pertinent. Tindran veu en l’assemblea els dos representants però sols tindrà vot el president o qui el represente. Aquestes assemblees es regiran per les normes que en cada cas acorde el Consell i no tractaran més assumptes que els inclosos en la convocatòria, en la que necessàriament haurà un torn de precs i preguntes. La convocatòria per a aquestes assemblees, amb ordre de dia, es cursarà amb més d’un mes d’antelació.

Aquestes assemblees es celebraran, al menys, una vegada cada tres mesos.

TÍTOL III

DELS FONS SOCIALS

Article 19è. El Consell formularà anualment el seu pressupost ordinari d’ingressos i despeses. Aquest pressupost cobrirà els fins propis del Consell amb els següents ingressos: quotes dels Col·legis, en proporció al nombre de col·legiats adscrits i prèviament fixades per el Consell per a cada un d’aquests; venta d’impresos; llibres copiadors de receptes; registre d’estupefacients; precinte de garantia; interessos de valors, béns o títols de l’Estat: donatius, etc. Pel que fa a les despeses, es consignaran les pròpies per al funcionament del Consell.

Els tresorers dels col·legis estaran obligats a girar al del Consell general les cantitats que assigne la assemblea general dels col·legis oficials de farmacèutics a cada un dels col·legis i en els terminis que així mateix determine aquesta assemblea. D’igual manera estaran obligats a enviar, una vegada finalitzat cada trimestre, una relació nominal jurada dels col·legiats inscrits.

A proposta del tresorer, el Consell aprovarà la transferència de fons d’un capítol a un altre d’aquest pressupost.

Sense prejudici del que es disposa anteriorment, les quantitats impagades per els col·legis podran fer-se efectives per via judicial, de manera que el col·legi deudor respondrà de totes les despeses que origine aquest procediment o qualsevol altres que s’entauli.

Article 20è. Una vegada finalitzat cada exercici anual, el tresorer presentarà, per al seu estudi i aprovació per part del Consell, els comptes detallats i la liquidació del pressupost anterior. En el seu moment es donarà compte a l’assemblea.

Article 21è. Els fons socials, llevat la quantitat que el tresorer haja de tenir en el seu poder, estaran en un compte corrent en un establiment bancari, del qual es podran retirar totalment o en part amb la firma del tresorer i del president conjuntament.

Si el Ple ho estima oportú, podrà invertir-se el excedent en valors de l’Estat, qualsevol altra classe de valors o en béns immobles.

TÍTOL IV

FALTES I SANCIONS

Article 22è. El Consell general de Col·legis dictarà normes amb caràcter obligatori per al funcionament dels col·legis oficials de farmacèutics i es considerarà una falta l’incompliment, l’omissió o el retard en l’execució d’aquestes.

Article 23è. Les faltes podran ser considerades com lleus i com greus, segons la transcendència que puga tindre per al normal funcionament del Consell, i la transcendència i qualificació es determinarà expressament per part de la Junta directiva per a cada cas.

Article 24è. Les faltes lleus podran ser castigades:

a) amb la simple advertència, a fi de que no s’incórrega de nou en la falta comesa.

b) amb l’amonestació privada.

La reincidència en les faltes lleus podrà considerar-se com greu quan la Junta així ho acorde.

Article 25è. Les faltes greus podran ser castigades:

a) amb l’amonestació pública, que es farà constar en el llibre d’actes de la corporació, de manera que es done compte al col·legi amonestat.

b) amb la destitució total o en part de la Junta directiva del col·legi que l’haja comès, i amb la inhabilitació, si escau, dels destituïts per a ser elegits durant el temps que s’acorde.

Article 26é. El Consell entendrà en els recursos relacionats amb la denegació d’ingrés dels farmacèutics que sol·liciten la col·legiació, així com també en els casos d’apel·lació que es promoguen contra les sancions i multes imposades per els col·legis. Els recursos es tramitaran, per mitjà dels col·legis pertinents, i en el supòsit de que la sanció siga pecuniària s’ingresarà l’import d’aquesta en la caixa general de dipòsits o les seues sucursals, a disposició del Consell, i haurà d’ajuntar-se el reguard de tal dipòsit a l’escrit de recurs.

Article 27è. Contra la decisió del Consell es podrà recórrer en última instància davant el Ministeri de la Governació que resoldrà en definitiva. El termini per a interposar aquestes apel·lacions és de quinze dies hàbils, a partir de la decisió judicial, quan el sancionat queda advertit del seu dret a la interposició del recurs i termini que se li concedeix per a aquest fi.

TÍTOL V

REFORMA DEL REGLAMENT

Article 28è. La Junta directiva, quan ho estime convenient als interessos de la classe, podrà proposar a l’assemblea la reforma total o en part del present Reglament i, una vegada sancionat per aquella, el sotmetrà a la superioritat per a la seua aprovació.

TÍTOL VI

DE LES SECCIONS DE FARMACÈUTICS TITULARS, ANALISTES, DIRECTORS TÈCNICS DE MAGATZEMS DE DROGUES, LABORATORIS D’ESPECIALITATS FARMACÈUTIQUES I DE FARMACÈUTICS D’HOSPITALS

Article 29è. Dins del Consell general de Col·legis oficials de Farmacèutics es constitueixen les seccions de farmacèutics titulars, analistes, directors tècnics de magatzems de drogues, laboratoris d’especialitats farmacèutiques i farmacèutics d’hospitals, les facultats i els deures dels quals seran els que marquen els seus propis reglaments d’orde intern, que estaran obligats a confeccionar i presentar davant del Consell, d’acord amb allò que s’ha disposat en l’apartat g) de l’article tercer del present Reglament.

Els col·legis controlaran que les gestions dels col·legiats prop dels organismes públics es facen per mitjà de les seccions provincials dels col·legis, que elevaran els problemes plantejats per aquells davant del Consell per a la seua resolució, quan escaiga.

Article 30è. Els farmacèutics titulars enviaran, durant el primer trimestre de cada any, a la secció corresponent al col·legi al que estiguen adscrits, una memòria per duplicada dels treballs realitzats durant l’any anterior i la secció remetrà un exemplar d’aquesta memòria a la corresponent del Consell per fer constància i arxivar-ho.

TÍTOL VII

DEL «BOLETÍN DE INFORMACIÓN DEL CONSEJO»

Article 31è. El Consell general publicarà un butlletí, òrgan de la classe, amb totes les seccions que requeriran les variades necessitats de la professió.

Article 32è. La Direcció del butlletí serà assumida per la Junta directiva i, en cas de delegació, per la Permanent. L’Administració serà exercida per el tresorer del Consell.

Article 33è. Tots els col·legis oficials de farmacèutics dispondran en el butlletí, amb caràcter preferent, de l’espai necessari per a la publicació d’extractes de les seues actes, circulars, convocatòries, etc., en la mesura que ho permitisca l’urgència original de cada publicació.
També dispondran de l’espai convenient, amb les mateixes limitacions, les seccions que integren el Consell.