Reglament

Normativa aplicable

Reglament del Consell general de Col·legis oficials de Farmacèutics d'Espanya

Article 1r. El Consell general de Col·legis oficials de Farmacèutics serà l’únic organisme oficial representatiu i directiu de la professió farmacèutica i, com a corporació, estarà integrat, amb caràcter obligatori, per tots els col·legis provincials de farmacèutics d’Espanya, que compliran obligatòriament les ordres emanades del Consell en l’esfera de la seva competència.

Article 2n. Pels governadors civils i altres autoritats que depenguin d’aquest Ministeri es prestarà el suport màxim al Consell general de Col·legis per al més exacte compliment dels fins que es determinen en aquest Reglament.

TÍTOL PRIMER

DE L’OBJECTE I ELS FINS DEL CONSELL

Article 3r. Són funcions que pertoquen amb caràcter exclusiu al Consell:

 • a) Aprovar els reglaments dels col·legis provincials sense la intervenció de les juntes provincials de sanitat. Aquests reglaments es redactaran tenint en compte el que preceptuen els Estatuts de 28 de setembre de 1934, amb els aclariments necessaris, mentre no s’oposin a allò que estableix el present Reglament.
 • b) Assumir la representació dels col·legis en els assumptes de caràcter general i assenyalar, amb caràcter obligatori, les normes que cregui oportunes pel que fa als assumptes interns de l’organització, siguin de l’ordre que siguin. Per tant, les peticions o instàncies que els col·legis hagin d’adreçar als poders públics es cursaran pel conducte del Consell general, i les dels col·legiats, per la via dels col·legis.
 • c) Vigilar el compliment de la legislació sobre farmàcies i el seu perfeccionament i, per a aquest fi, crearà i sostindrà, amb càrrec als seus pressupostos, un cos d’inspectors d’àmbit nacional, el qual gestionarà totes aquelles disposicions de les autoritats que estimi oportunes per al millorament tècnic i professional de la classe que representen, així com el social, moral i econòmic.
 • d) Defensar els drets del col·lectiu farmacèutic i actuar com a àrbitre en les diferències que sorgeixin entre els col·legis i fins i tot al seu si quan li sigui requerit o quan, sense que se li requereixi, consideri necessària la seva intervenció.
 • e) Publicar tots aquells impresos que siguin necessaris a l’organització i sotmetre, abans de la seva publicació, a l’aprovació de la Direcció general de Sanitat, els models de llibres copiadors de receptes, els de registre d’estupefaents, les tarifes, així com els precintes de garantia i, en general, tot allò que calgui per a la bona marxa de les oficines de farmàcia i els laboratoris. De manera anàloga, dictarà les normes adequades per a la uniformitat de les etiquetes de retolació de les fórmules magistrals.
 • f) Comparèixer amb plena personalitat davant els tribunals i jutjats de qualsevol ordre, fins i tot els especials, per exercir tota mena de drets i accions i, a dit efecte, aquest Reglament faculta el president de la corporació per atorgar els corresponents manaments en nom d’aquesta.
 • g) Crear, quan ho estimi necessari, seccions que, al seu si, harmonitzin les relacions o els interessos dels diversos sectors farmacèutics. Aquestes seccions, en crear-se, confeccionaran els seus reglaments respectius, tot regulant-ne el desenvolupament dins del Consell i sotmetent-los a l’aprovació d’aquest. Els acords d’aquelles no tindran força executiva sense la prèvia autorització del Consell.
 • h) Reglamentar l’horari d’obertura i tancament de les oficines de farmàcia, així com el descans dominical, tot garantint el servei públic mitjançant els corresponents torns de guàrdia, facultat que podrà delegar en els col·legis quan ho estimi oportú.
 • i) Inspeccionar, quan ho estimi convenient o a requeriment de les autoritats sanitàries, o bé a instàncies de la majoria dels col·legiats, el funcionament i la gestió dels col·legis, amb l’adopció de les mesures que consideri convenients; el Consell pot carregar les despeses de la inspecció al col·legi respectiu.
 • j) Concertar com a organisme exclusiu pel que fa a la prestació del servei farmacèutic en les assegurances socials i establir els convenis necessaris amb els ministeris respectius o organismes en els quals aquests deleguin i assenyalar les normes necessàries per al compliment d’aquests convenis.

Vetllar perquè les relacions dels col·legiats amb els organismes de l’assegurança es facin a través dels col·legis provincials, els quals elevaran els assumptes al coneixement i l’aprovació del Consell.

Les qüestions que se suscitin entre els col·legis i els organismes de l’assegurança seran posades en coneixement del Consell, el qual obrarà en conseqüència.

Així mateix, donarà les normes que convingui conforme a les disposicions vigents per al compliment del servei farmacèutic de beneficència, de societats d’assistència medicofarmacèutica (assegurances lliures), accidents de treball i altres entitats de tipus anàleg.

La facturació, liquidació i distribució de l’import de les prestacions farmacèutiques abans esmentades s’efectuaran pels col·legis, llevat en aquells casos que es cregui necessari que aquestes operacions les dugui a terme el Consell.

 • k) Prestar la seva col·laboració més decidida i entusiasta al Col·legi d’Orfes de Farmacèutics en favor d’un major i millor desenvolupament d’una institució tan beneficiosa i humanitària com és aquesta.
 • l) Fomentar i tutelar els actes de caràcter científic i professional que organitzin els col·legis i que hauran de donar a conèixer al Consell.
  m) Haurà d’instituir premis, beques i distincions, la concessió dels quals es regularà en reglaments d’ordre intern.

TÍTOL II

DEL FUNCIONAMENT DEL CONSELL

U.

 • a) El Consell general estarà constituït per: President, tres vicepresidents, secretari, tresorer, comptador, els quals seran elegits per tots els presidents dels col·legis oficials de farmacèutics.
 • b) Disset vocals, corresponents a:
  – Un per cadascuna de les comunitats autònomes de Galícia, Astúries, Cantàbria, País Basc i Catalunya.
  – Un per cadascun dels ens preautonòmics d’Aragó, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, València, Múrcia, Extremadura, Andalusia, Balears i Canàries.
  – Un per cadascuna de les províncies de Madrid, la Rioja i Navarra.
  Els col·legis de cada comunitat autònoma, ens preautonòmic i província que han quedat reflectits en aquest apartat b) elegiran el seu vocal representant en el Consell general mitjançant un sistema uniforme, aprovat per l’Assemblea general de col·legis oficials de farmacèutics.
 • c) Onze vocalies, representants de les seccions d’inspectors farmacèutics municipals, farmacèutics analistes clínics, farmacèutics en la distribució, farmacèutics en la indústria, farmàcia hospitalària, farmacèutics d’òptica oftàlmica i acústica audiomètrica, farmacèutics en l’alimentació, dermofarmàcia, ortopèdia, d’oficina de farmàcia i d’investigació i docència.

Dos.

El president, secretari i tresorer hauran de comprometre’s en el moment de la presentació de candidatures a fixar la residència a la localitat on tingui la seu el Consell general de Col·legis oficials de Farmacèutics.

Article 5è. El Consell es renovarà per meitat cada tres anys i les eleccions se celebraran a Madrid, a la seu del local del Consell general.

La mesa electoral estarà presidida pel president de més edat entre els assistents i dos vocals, també presidents, elegits entre aquell que segueix en edat l’anterior i el més jove, assistits, en qualitat de secretari, pel qui ho sigui del Consell general. Del resultat d’això s’aixecarà l’acta oportuna, que s’elevarà a la Direcció general de Sanitat, la qual confirmarà els nomenaments corresponents.

En la primera renovació parcial cessaran: el vicepresident, el secretari, el comptador i els vocals parells. En la segona renovació cessaran: el president, el tresorer i els vocals senars.

Article 6è. Elecció de càrrecs. Les normes que regeixin les convocatòries per a la provisió de vacants en el Consell general de Col·legis oficials de Farmacèutics s’ajustaran als següents criteris generals:

 1. Sistema ordinari.
 • a) De la candidatura general.Inclourà els càrrecs de president, vicepresident, secretari, tresorer i comptador, segons que correspongui d’acord amb allò que estableix l’article 5è. de l’Ordre Ministerial, de 16 de maig de 1957, i que seran declarats vacants pel Consell general amb quinze dies d’ antelació com a mínim a la proclamació dels candidats.

  2. Podran ser candidats als llocs esmentats tots els farmacèutics col·legiats que no hagin estat objecte de sanció disciplinària per falta greu ni inhabilitats per sentència ferma per a l’exercici de la professió o càrrec públic. Així mateix, hauran d’acreditar un mínim de tres anys d’exercici professional en qualsevol modalitat d’exercici per a la qual el seu títol els capaciti.

  3. Seran electors per a aquesta candidatura general els presidents dels col·legis oficials de farmacèutics o els qui estatutàriament els substitueixin.

 • b) Candidatures específiques.S’establiran candidatures específiques per a l’elecció dels vocals corresponents a comunitats autònomes i per a cadascuna de les vocalies de secció.
  A aquest efecte, el Consell general publicarà les vacants que cal cobrir d’acord amb el que estableix l’article 5è. de l’Ordre, de 16 de maig de 1957, amb quinze dies d’antelació com a mínim a la proclamació de candidats.

  2. Podran ser candidats per a les vocalies corresponents a comunitats autònomes, a més dels presidents dels col·legis oficials de farmacèutics que componen la comunitat autònoma, els farmacèutics col·legiats en qualsevol d’aquests col·legis provincials i que siguin proposats per la majoria dels membres d’una Junta de Govern d’aquells.
  Quant als vocals de secció, pot ser candidat, a més dels vocals de les corresponents seccions col·legials, qualsevol farmacèutic col·legiat que exerceixi la professió en la modalitat d’exercici que representa la secció amb una antiguitat d’un any com a mínim.

  Cap candidat no haurà estat objecte de sanció disciplinària per falta greu ni inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de la professió o càrrec públic.

  3. Seran electors per a les vocalies corresponents a les comunitats autònomes els presidents dels col·legis oficials de farmacèutics que componguin la respectiva regió o les persones en qui deleguin. En les comunitats uniprovincials seran electors els integrants de la Junta de Govern dels col·legis oficials de farmacèutics respectius.

  Per a les vocalies de secció seran electors tots els representants de les respectives seccions de cadascun dels col·legis oficials de farmacèutics.

Dos. Provisió transitòria.

Les vacants que es produeixin en el període comprès entre dues eleccions successives s’han de proveir d’acord amb el procediment següent.

 • a) Els càrrecs de president, vicepresident, secretari, tresorer i comptador es cobriran per elecció del càrrec que produeixi la vacant, a l’assemblea de presidents que a aquest efecte es convocarà pel Ple del Consell general, sota la normativa que el ple esmentat aprovi en cada cas, i l’anterior renovació reglamentària servirà de base per a aquestes normes.
 • b) Quan les vacants es produeixin en les vocalies de secció o autonòmiques es procedirà a convocar, dins el mes següent a la data en què s’hagi produït la vacant, l’elecció de l’esmentat representant al ple, segons la normativa que va regir la renovació immediata del Ple del Consell.
 • c) Els càrrecs així coberts s’exerciran durant el temps que transcorri des d’aquesta elecció extraordinària fins a la primera renovació reglamentària, encara que no correspongués vacar aquest càrrec.

Tres. Absències del president.

En els casos d’absència per malaltia, desplaçament o qualsevol altra causa, el president del Consell nomenarà el vicepresident de més antiguitat en col·legiació perquè el substitueixi pel temps que duri aquesta absència.

Article 7è. Dins el Consell general es constituirà una Junta Permanent, la qual estarà formada pel president, els tres vicepresidents, el secretari, el tresorer i el comptador. Així mateix, en cada renovació reglamentària del Ple del Consell general i en la primera sessió que aquest òrgan celebri es designaran els vocals que s’especifiquen en l’apartat b) de l’Article quart i de les vocalies de secció a les quals es refereix l’apartat c) del mateix Article, amb un màxim de quatre i dos membres, respectivament.

Article 8è. La Junta permanent serà l’encarregada d’executar els acords del Consell i de resoldre els assumptes de tràmit i de caràcter urgent, i al seu dia haurà de donar compte de la resolució adoptada al Ple del Consell. La Junta permanent es reunirà, almenys, un cop al mes i portarà el corresponent llibre d’actes.

Article 9è. Les despeses que s’ocasionin als membres del Consell per la seva assistència a les reunions del Ple i de la Junta permanent seran satisfetes per la Tresoreria del Consell, òrgan que abonarà així mateix les despeses irrogades als consellers quan es traslladin fora del lloc de la seva residència, per acord de la Junta permanent o per ordre del president del Consell.
El president i el secretari del Consell percebran, en concepte de despeses de representació, una quantitat anual que acordi el Ple, i que no podrà excedir, per a cadascun d’ells, el 2,50 per 100 del pressupost ordinari d’ingressos del Consell. Igualment, el tresorer percebrà la suma que acordi el Ple en concepte de menyscapte de caixa, la qual no podrà ultrapassar la consignada per al president i el secretari.

Article 10è. Del president. Presidirà les reunions de la Junta permanent, el Ple i l’Assemblea; autoritzarà amb la seva signatura totes les comunicacions oficials, revisarà la correspondència quan ho estimi convenient i actuarà en tota mena d’assumptes en què l’entitat hagi d’intervenir, amb potestat per delegar en qualsevol vicepresident, i establirà l’ordre del dia de cada junta; portarà en suma i amb tota amplitud la direcció del Consell. Com a representant d’aquest podrà atorgar, d’acord amb l’Article tercer, apartat f) el corresponent mandat a favor de procuradors, per litigar drets o exercir accions de qualsevol índole que afectin al col·lectiu farmacèutic.

Article 11è. Dels vicepresidents. Substituiran el president en els casos que preveu l’Article 6è., apartat tres, segons la prelació que s’hi assenyala per ordre d’antiguitat en la col·legiació.

Article 12è. Del tresorer. Portarà la comptabilitat del Consell amb el personal auxiliar necessari i en custodiarà els fons.

Article 13è. Del comptador. Confrontarà i signarà els llibres de comptabilitat conjuntament amb el tresorer i el substituirà en cas d’absència o malaltia.

Article 14è. Del secretari. Tindrà al seu càrrec la redacció i signatura de documents, despatx de correspondència, arxiu, registre d’afiliats, de disposicions legislatives i administratives, redacció d’actes i vetllarà per la bona marxa de l’oficina de secretaria, tot fent avinents les irregularitats que observi a la Junta. Li proposarà el nomenament, la substitució i la destitució del personal de secretaria, previ el compliment de les fórmules que s’escaiguin.

Article 15è. Dels vocals. Els elegits com a representants de seccions tindran a càrrec l’estudi dels assumptes que corresponguin a aquelles, i informaran per escrit de les resolucions que proposin. Igualment, informaran per escrit dels assumptes que la Presidència o la Secretaria els encomani per al seu estudi. La resta dels vocals s’encarregarà de les comissions, les seccions o els treballs que els encarregui la Presidència. En cas que es creïn noves seccions, el president designarà el vocal que les hagi de dirigir, fins a la seva provisió reglamentària.

Article 16è. Són atribucions de la Junta directiva:
Primer. Complir i fer complir el Reglament i els acords que emanin del Consell.
Segon. Resoldre tots els dubtes que puguin sorgir al voltant de la interpretació del present Reglament i sobre els casos que no hi estiguin previstos.
Tercer. Nomenar i separar els empleats que prestin els seus serveis en el Consell.
Quart. Imposar les sancions que el present Reglament determina en el títol quart.

Article 17è. La representació del Consell en qualsevol organisme recau en el president, el qual, en cas que no hi pugui assistir, la delegarà en qualsevol dels vicepresidents, i si aquests no residissin a Madrid, en el membre de la directiva en qui el president delegui. Posat que el Consell hagi de designar més d’un representant, a més del president, aquests seran nomenats per la Junta permanent, a la qual retran compte de la seva actuació.

Article 18è. Correspon al Consell general de Col·legis Farmacèutics convocar i organitzar assemblees generals de col·legis. L’assistència a aquestes assemblees té caràcter obligatori per a tots els col·legis, els quals podran enviar-hi fins a dos representants: un necessàriament serà el president o qui el representi, i un altre el designarà lliurement la pròpia Junta del col·legi respectiu. Tindran veu a l’Assemblea els dos representants, però només tindran vot el president o qui l’estigui representant. Aquestes assemblees es regiran per les normes que en cada cas acordi el Consell i no tractaran més assumptes que els inclosos en la convocatòria, en la qual necessàriament hi haurà un torn de precs i preguntes. La convocatòria per a aquestes assemblees, amb ordre del dia, es cursarà amb un mes d’antelació.

Aquestes assemblees se celebraran, almenys, un cop cada tres anys.

TÍTOL III

DELS FONS SOCIALS

Article 19è. El Consell formularà anualment el seu pressupost ordinari d’ingressos i despeses. Aquest pressupost cobrirà les finalitats pròpies del Consell amb els ingressos següents: quotes dels col·legis, en proporció al nombre de col·legiats adscrits i prèviament fixada pel Consell per a cadascun d’ells; venda d’impresos; llibres copiadors de receptes; de registre d’estupefaents; de precintes de garantia; interessos de valors; béns o títols de l’Estat: donatius, etc. Quant a les despeses, cal consignar-ne les pròpies per al funcionament del Consell.

Els tresorers dels col·legis estaran obligats a girar al Consell general les quantitats que assigni l’Assemblea general dels col·legis oficials de farmacèutics a cadascun d’aquests col·legis i en els terminis que així mateix determini l’esmentada Assemblea. Igualment, estaran obligats a trametre, a la fi de cada trimestre, una relació nominal jurada dels col·legiats inscrits.

A proposta del tresorer, el Consell ha d’aprovar la transferència de fons d’un capítol a un altre d’aquest pressupost.

Sense perjudici d’allò que es disposa més amunt, les quantitats impagades pels col·legis podran fer-se efectives per via judicial i el col·legi deutor haurà de respondre de totes les despeses que origini aquest procediment o qualsevol altre que s’entauli.

Article 20è. Un cop finalitzat cada exercici anual, el tresorer presentarà, per al corresponent estudi i aprovació per part del Consell, els comptes detallats i la liquidació del pressupost anterior. Al seu dia, n’haurà de retre compte a l’Assemblea.

Article 21è. Els fons socials, llevat de la quantitat que el tresorer hagi de tenir en el seu poder, estaran ingressats en el compte corrent d’un establiment bancari, del qual en podran ser retirats en tot o en part amb la signatura del tresorer i del president conjuntament.

En cas que el Ple ho estimi oportú, l’excedent es podrà invertir en valors de l’Estat, qualsevol altra classe de valors o en béns immobles.

TÍTOL IV

FALTES I SANCIONS

Article 22è. El Consell general de Col·legis dictarà normes amb caràcter obligatori per a la marxa dels col·legis oficials de farmacèutics i es considerarà una falta l’incompliment, l’omissió o el retard en la seva execució.

Article 23è. Les faltes podran ser considerades com a lleus i com a greus, segons la transcendència que poguessin tenir per al funcionament normal del Consell, i la transcendència i qualificació d’aquestes seran expressament determinades per la Junta directiva en cada cas.

Article 24è. Les faltes lleus poden ser castigades:

 • a) Amb la simple advertència perquè no s’incorri novament en la falta comesa.
 • b) Amb l’amonestació privada.

La reincidència en les faltes lleus podrà ser considerada com a greu quan la junta així ho acordi.

Article 25è. Les faltes greus poden ser castigades:

 • a) Amb l’amonestació pública, la qual s’ha de fer constar en el llibre d’actes de la corporació, amb la notificació corresponent al col·legi amonestat.
 • b) Amb la destitució de tota o part de la Junta directiva del col·legi que l’hagués comès, i la inhabilitació, si escau, dels destituïts per ser elegits durant el temps que s’acordi.

Article 26è. El Consell coneixerà els recursos relacionats amb la denegació d’ingrés dels farmacèutics que sol·licitin la col·legiació, com també en els casos d’apel·lació que es promogui contra les sancions i multes imposades pels col·legis. Els recursos es tramitaran per mitjà dels col·legis respectius i en el cas que la sanció sigui pecuniària se n’ingressarà l’import a la Caixa General de Dipòsits o les seves sucursals a disposició del Consell, i caldrà adjuntar el resguard del dipòsit a l’escrit de recurs.

Article 27è. Contra la decisió del Consell es podrà recórrer en última instància davant del Ministeri de la Governació, òrgan que resoldrà definitivament. El termini per interposar les esmentades apel·lacions és de quinze dies hàbils a partir de la notificació de la resolució i el sancionat serà advertit del seu dret a la interposició de recurs i se li informarà del termini que se li concedeix a aquest efecte.

TÍTOL V

REFORMA DEL REGLAMENT

Article 28è. La Junta directiva, quan ho estimi adient als interessos de la classe, podrà proposar a l’Assemblea la reforma total o parcial d’aquest Reglament, i un cop aquella l’hagi sancionat, se sotmetrà a la superioritat per a la seva aprovació.

TÍTOL VI

DE LES SECCIONS DE FARMACÈUTICS TITULARS, ANALISTES, DIRECTORS TÈCNICS DE MAGATZEMS DE DROGUES, LABORATORIS D'ESPECIALITATS FARMACÈUTIQUES I DE FARMAC

Article 29è. Dins el Consell general de Col·legis oficials de Farmacèutics es constitueixen les seccions de farmacèutics titulars, analistes, directors tècnics de magatzems de drogues, laboratoris d’especialitats farmacèutiques i farmacèutics d’hospitals, les facultats i els deures dels quals seran els que marquin els seus respectius reglaments d’ordre interior, que estaran obligats a confeccionar i presentar al Consell, d’acord amb el que disposa l’apartat g) de l’Article 3r. d’aquest Reglament.

Els col·legis vetllaran perquè les gestions dels col·legiats a prop dels organismes públics es facin a través de les seccions provincials dels col·legis, i elevaran els problemes plantejats per aquells al Consell per a la seva resolució, quan escaigui.

Article 30è. Els farmacèutics titulars hauran d’enviar, dins el primer trimestre de cada any, a la secció respectiva del col·legi al qual estiguin adscrits, una memòria per duplicat dels treballs realitzats l’any anterior, i la secció en qüestió remetrà un exemplar d’aquesta memòria a la corresponent del Consell per al seu coneixement i arxiu.

TÍTOL VII

DEL «BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ DEL CONSELL»

Article 31è. El Consell general publicarà un «Butlletí», òrgan de la classe, amb totes les seccions que requereixin les variades necessitats de la professió.

Article 32è. La Direcció del «Butlletí» serà assumida per la junta directiva, i per la seva delegació per la Junta permanent. L’Administració serà exercida pel tresorer del Consell.

Article 33è. Tots els col·legis oficials de farmacèutics disposaran en el «Butlletí», amb caràcter preferent, de l’espai necessari per a la publicació d’extractes de les seves actes, circulars, convocatòries, etc., mentre ho permeti l’original urgent de cada número.
També disposaran de l’espai convenient, amb la mateixa limitació, les seccions que integren el Consell.