O Portal de Transparencia é o vehículo principal do que dispón o Consello xeral de Colexios oficiais de farmacéuticos de España, dentro do seu compromiso coa transparencia, e en cumprimento do establecido na Lei 19/013, do 9 de decembro, de Transparencia, acceso á información pública e bo goberno, para achegar a información relevante sobre a súa actividade tanto ás a aos farmacéuticos como ao conxunto da sociedade. Comprometémonos non só a actualizar permanentemente a información, senón tamén a seguir engadindo novos contidos de transparencia e a seguir traballando para facer esta información máis comprensible e accesible.Leer más

Compromiso do Consello coa transparencia

O Consello xeral de Colexios oficiais de Farmacéuticos está comprometido coas prácticas do bo goberno corporativo, a transparencia da súa xestión e a accesibilidade á información e documentación relevante, e considéraas como eixos fundamentais da súa acción política.

Para tal efecto, o Consello xeral dispón dun Portal de Transparencia, como vehículo principal, dentro do seu compromiso coa transparencia, para achegar a información relevante sobre a súa actividade, para os farmacéuticos e para a sociedade no seu conxunto. Comprométese a actualizar permanentemente a información publicada, de xeito accesible e comprensible, e a seguir engadindo contidos de transparencia.

Como corporación de dereito público, o Consello xeral está sometido á Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno e, polo tanto, exerce a súa responsabilidade cara aos farmacéuticos e aos cidadáns promovendo a publicidade activa das funcións públicas que desempeña, é dicir, a obriga de informar e tamén a de responder a aquelas demandas de información que, con relación á Lei 19/2013, se reciban no Consello xeral.

A información que se recolle no Portal de Transparencia do Consello xeral estrutúrase nos seguintes apartados:

  • Información institucional e organizativa. Detállanse as funcións e a normativa reguladora do Consello xeral, os seus órganos de goberno e responsables políticos actuais. Tamén se detalla o organigrama das diferentes direccións e áreas que compoñen a estrutura técnica.
  • Información de carácter económico. Descríbense os diferentes contratos de natureza administrativa que ten o Consello xeral subscritos, así como a información sobre convenios, encomendas de xestión e subvencións concedidas. Este apartado complétase coa información económica da institución: orzamentos anuais, cotas colexiais e ingresos por este concepto, retribución dos seus responsables políticos, gastos de persoal e o custo do servizo pola elaboración e distribución de circulares periódicas.
  • Información de xestión e sobre cumprimento normativo. Son obxecto deste apartado a información relativa ás Memorias anuais do Consello xeral, os procedementos informativos e sancionadores abertos polo Consello xeral e os Colexios oficiais de Farmacéuticos, as queixas e reclamacións recibidas no ano, a normativa xerada polo Consello xeral, o Rexistro de Actividades de Tratamento, os informes das auditorías contables e os instrumentos de traballo elaborados para rexer o patrón de comportamento ético dos membros da organización, en cumprimento coa Lei orgánica 1/2015 (COMPLIANCE PENAL).

Última modificación: 22 de septiembre 2021